تخت جمشيد

Posted by Hossein Saharnaz (Ahvaz, Iran) on 25 December 2011 in Architecture.

Construction of Persepolis in about 518 BC when Darius. م ، آغاز شد. M, was launched. نخست صفه یاتختگاه بلندی را آماده کردند و روی آن تالار آپادانا و پله های اصلی و کاخ تچرا را ساختند . First AZ Yatkhtgah long prepared, and on the Apadana Hall and main staircase and built Tchra House. پس از داریوش ، پسرش خشایارشا تالار دیگری را بنام تالار هدیش را بنا نمود و طرح بنای تالار صد ستون را ریخت . اردشیر اول تالار صد ستون را تمام کرد . After Darius, his son Xerxes another forum called Forum Hadish the building and the building of the Forum percent of the cast. Ardeshir First Hundred Columns Hall was finished. اردشیر سوم ساختمان دیگری را آغاز کرد که ناتمام ماند . Artaxerxes III began another building that was left unfinished. این ساختمانها بر روی پایه هایی ساخته شــده که قسمتـی از آنها صخره های عظیم و یکپارچه بوده و یا آنها را در کوه تراشیده اند . These buildings are made on the basis that they are part of huge rocks and has integrated them in the mountains or have carved.

معماری هخامنشی ، هنری است از نوع تلفیق و ابداع که از سبک معماریهای بابل و آشور و مصر و شهرهای یونانی آسیای صغیر و قوم اورارتو اقتباس شده و با هنر نمایی و ابتکار روح ایرانی نوع مستقلی را از معماری پدید آورده است . Achaemenid architecture, the art of combining style and innovation architectures from Babylonia and Assyria and Egypt and the Greek cities of Asia Minor and the people of Urartu art taken with the Iranian spirit of initiative and independent view of the architecture is created. هخامنشیان با ساختن این ابنیة عظیم می خواستند عظمت شاهنشاهی بزرگ خود را به جهانیان نشان دهند. The greatness of the Achaemenid Empire, wanted to build this great Abnyh their big show to the world.

Thanks for visiting my photoblog and leaving your comment .I appreciate your honest opinion and constructive comments on my picturs as I still have a lot to learn.

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook