Photography Portfolio - 106

همچو گل دامن کشان بگذشتی و بویت بماند