Photography Portfolio - 107

همچو گل دامن کشان بگذشتی و بویت بماند