Photography Portfolio - 108

همچو گل دامن کشان بگذشتی و بویت بماند